Klachtenregeling

Het Kennisplatform Insolventiefraude stelt alles in het werk u zowel inhoudelijk als organisatorisch een kwalitatief hoogwaardige cursus te bieden. Mocht u op enigerlei wijze teleurgesteld zijn in uw verwachtingen, neemt u dan – via het secretariaat of rechtstreeks – contact op met de operationeel directeur of met de bestuurder. Wij zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid trachten u in uw – gegronde – bezwaren tegemoet te komen. In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht kunt indienen en hoe we hiermee om zullen gaan.

1. Toepasselijkheid

Deze klachtenprocedure is van toepassing op alle diensten van het Kennisplatform Insolventiefraude.

2. Waar kunnen klachten over gaan?

Als u ontevreden bent over de door het Kennisplatform Insolventiefraude geleverde diensten dan kunt u hierover een klacht indienen. Klachten kunnen zowel over de inhoud van de dienst als over de wijze waarop de dienst is geleverd gaan. Klachten kunnen ook betrekking hebben op een door u afgelegde toets of de beoordeling daarvan.

3. Termijn indienen klacht

U dient uw klacht tijdig, volledig en duidelijk omschreven kenbaar te maken bij het Kennisplatform Insolventiefraude. ‘Tijdig’ is in ieder geval binnen een redelijke termijn nadat u de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Als u uw klacht niet tijdig indient kan dit tot gevolg hebben dat u uw rechten ter zake verliest.

4. Hoe dient u een klacht in?

Als u een klacht heeft bespreekt u deze eerst met onze operationeel directeur. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling. U kunt uw klacht per post of per e-mail indienen. Denkt u er aan om in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw contactgegevens
  • Een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • U kunt uw klacht indienen bij het secretariaat.

Per post:
Kennisplatform Insolventiefraude
Maliebaan 80
35 81 CW Utrecht

Per email:
secretariaat@insolventiefraude.nl

5. Behandeling van uw klacht

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Als uw klacht niet direct kan worden opgelost, laten wij u in de ontvangstbevestiging weten wie uw klacht zal behandelen en op welke termijn een nader onderzoek wordt gestart om uw klacht af te handelen. In de ontvangstbevestiging laten wij u weten wie uw klacht zal behandelen.

Termijn

Wij doen ons best om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen. Iedere klacht dient binnen vier weken na ontvangst te zijn afgehandeld. In gevallen waar er meer tijd nodig is, kan deze termijn met vier weken worden verlengd. In zo’n geval wordt u hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven wat de reden is van het uitstel.

7. Klachtbehandelaar

De klachtbehandelaar is de operationeel directeur onder wiens werkgebied de betreffende klacht valt. De klachtbehandelaar kan de klacht zelfstandig afhandelen of bespreken met een collega.

8. Informatie opvragen

Bij het behandelen van uw klacht kunt u er op rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Het kan voorkomen dat er naar aanleiding van uw klacht nog vragen zijn. De klachtbehandelaar zal dan contact met u opnemen voor extra informatie.

9. Wijze van klachtafhandeling

Als u een klacht indient, ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie op uw klacht. Hierin wordt tevens aangegeven tot welke verbeter-acties uw klacht binnen het Kennisplatform Insolventiefraude heeft geleid of zal leiden. Indien hier aanleiding voor is, wordt er tevens een voorstel tot genoegdoening van de klager gedaan.

10. Vertrouwelijkheid

Het Kennisplatform Insolventiefraude behandelt uw klacht vertrouwelijk.

11. Beroep bij de bestuurder

Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de klachtafhandeling kan hij of zij zich wenden tot de bestuurder van het Kennisplatform Insolventiefraude. Na ontvangst van een klacht wordt de klacht door de bestuurder onderzocht, wordt u uitgenodigd voor een gesprek en neemt de bestuurder een beslissing. De commissie geeft een schriftelijke beslissing binnen drie weken na de mondelinge behandeling of, als er geen mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, binnen zes weken na de ontvangst van de klacht. Deze beslistermijn kan worden verlengd met nog een keer zes weken indien de behandeling van de klacht meer tijd nodig heeft. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend en de eventuele maatregelen worden door het Kennisplatform Insolventiefraude binnen 4 weken uitgevoerd.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?