Subprivacyverklaring Cursisten

TOEPASSINGSBEREIK

Deze subprivacyverklaring moet gelezen worden in samenhang met de algemene privacyverklaring van het Kennisplatform Insolventiefraude en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cursisten.

Kennisplatform Insolventiefraude verwerkt persoonsgegevens van haar cursisten om aan haar verplichtingen als cursusaanbieder te kunnen voldoen en cursisten optimaal onderwijs te kunnen bieden.

Kennisplatform Insolventiefraude respecteert de privacy van haar cursisten en zorgt er voor dat de manier waarop binnen Kennisplatform Insolventiefraude met cursistgegevens wordt omgegaan overeenstemt met de geldende regelgeving. In deze privacyverklaring voor cursisten informeren wij u als cursist, in aanvulling op de algemene privacyverklaring, specifiek over de wijze waarop met de persoonsgegevens van cursisten wordt omgegaan, voor welke doeleinden en op welke grondslagen persoonsgegevens van curisten worden verwerkt, hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt en waar u met vragen of verzoeken over uw privacy terecht kunt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Welk persoonsgegevens wij van u als cursist verwerken

Persoonsgegevens van cursisten die wij verwerken zijn:

 • Contactgegevens (naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • (Gegevens over) over uw deelnameresultaten, studievoortgang en begeleiding;
 • Correspondentie- en interactiegegevens (mails, brieven, berichten of andere informatie die wordt uitgewisseld wanneer u contact opneemt met ons of wij met u);
 • Door jou aan ons verstrekte financiële gegevens;

In alle gevallen betreft het gegevens die wij rechtstreeks van uzelf hebben verkregen. Soms ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet of indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming kan het ook voorkomen dat wij medische gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen.

Doelen van verwerking

Doelen waarvoor de Radboud Universiteit persoonsgegevens van cursisten verwerkt zijn:

 • Organisatie, planning en uitvoering van de cursussen;
 • Het begeleiden van cursisten;
 • Het informeren van cursisten over relevante zaken aangaande cursus of het Kennisplatform Insolventiefraude;
 • Het reageren op door u gestelde vragen;
 • Het behandelen van klachten, bezwaren en geschillen;
 • Het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze dienstverlening;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • Het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht, het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming verder worden verwerkt voor een doel dat niet met voornoemde doelen verenigbaar is, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzonderingsgrond.

Grondslagen voor verwerking

De verwerking van voornoemde persoonsgegevens is gebaseerd op een van de navolgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • U heeft toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.
 • De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of aan ons opgedragen openbaar gezag te vervullen;
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van andere personen.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geschiedt alleen indien aan de daarvoor in artikel 9 AVG specifiek genoemde voorwaarden/uitzonderingsgronden is voldaan

Verplichte of vrijwillige verstrekking

Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen we desgevraagd duidelijk maken of de verstrekking van de gevraagde gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor de beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Het kan voorkomen dat het Kennisplatform Insolventiefraude uw gegevens in het kader van de uitvoering van haar taken deelt met derden. Soms zijn wij daartoe verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving en soms komt het voor dat wij derde partijen verzoeken om ons te ondersteunen bij het verwerken van uw gegevens voor de doeleinden die hiervoor zijn genoemd. Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van ICT-applicaties.

Als Kennisplatform Insolventiefraude uw gegevens deelt met een derde die de gegevens in opdracht van het Kennisplatform Insolventiefraude  verwerkt, dan sluiten wij met die derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de geldende privacyregelgeving.

Wij zullen uw gegevens niet delen met derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of u daarvoor toestemming hebt verleend. Ook zullen wij uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens door een derde buiten de Europese Economische Ruimte, dan worden maatregelen getroffen om een passend beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Het Kennisplatform Insolventiefraude maakt op dit moment geen gebruik van profilering in combinatie met volledig geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Wij  bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving.
Zijn er wettelijke of overeengekomen termijnen die uiteen lopen, dan wordt de langste bewaartermijn gehanteerd.

Mocht u wensen dat uw persoonsgegevens eerder worden verwijderd, dan is dat onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Zie ook de informatie onder het kopje ‘correctie- en verwijderingsrecht’.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Kennisplatform Insolventiefraude neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die in dat kader zoveel mogelijk worden toegepast zijn o.a. versleuteling en pseudonimisering van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

Als cursist bij het Kennisplatform Insolventiefraude bieden we u de gelegenheid om gebruik te maken van de rechten die u heeftonder het privacyrecht. Hieronder informeren wij u over deze rechten en de wijze waarop u er een beroep op kunt doen. 

Inzagerecht

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens het Kennisplatform Insolventiefraude van u verwerkt.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft onder omstandigheden het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of een taak van algemeen belang, heft u het recht daar bezwaar tegen te maken.

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van het Kennisplatform Insolventiefraude en soortgelijke verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen hier dan niet langer voor worden gebruikt.

Als u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij nagaan of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Als het door u gestelde belang zwaarder weegt dan het belang dat wij hebben bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij stoppen met de verwerking van deze gegevens. Als wij menen een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang te hebben bij het voortzetten van de verwerking van de persoonsgegeven, zullen we dat toelichten.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat Kennisplatform Insolventiefraude  de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, als de gegevens verwijderd zouden moeten worden omdat de verwerking onrechtmatig is, maar u in plaats van verwijdering vraagt om verwerking van de gegevens te beperken, indien het Kennisplatform Insolventiefraude de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig hebt voor (de voorbereiding op) een rechtszaak of in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als wij persoonsgegevens van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst, heeft u ten aanzien van die gegevens het recht om deze door u digitaal verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u veelal het recht om uw toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de hiervoor genoemde rechten

Indien u uitvoering wenst te geven aan een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Kennisplatform Insolventiefraude.

Het Kennisplatform Insolventiefraude brengt u voor het uitoefenen van uw hiervoor genoemde rechten, behoudens misbruik, geen kosten in rekening.

Termijnen

Wij zullen in beginsel binnen een maand reageren op uw verzoek. Mocht de beantwoording van uw vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot maximaal drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we udan ook uw identiteitsbewijs te tonen.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek individueel beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor eventuele commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

TOEZICHT

Functionaris gegevensbescherming

Het Kennisplatform Insolventiefraude heeft een functionaris gegevensbescherming (FG).
De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving binnen (onderdelen van) het  Kennisplatform Insolventiefraude en adviseert over privacywetgeving. De FG is onafhankelijk. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter. De FG is bovendien de contactpersoon voor vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Voor verzoeken inzake de uitoefening van een van de hiervoor genoemde rechten kun u per e-mail contact opnemen met de FG via: secretariaat@insolventiefraude.nl. Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u eveneens per per e-mail contact opnemen.

Toezichthouder

Op grond van de privacy wet- en regelgeving kunt u klachten ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?