Met het concept-wetsvoorstel ‘Verzamelwet gegevensbescherming’ wordt een wijziging van de Faillissementswet beoogd. Met deze wijziging wordt de bevoegdheid van de curator om persoonsgegevens rechtmatig te verwerken in het kader van zijn wettelijke taakuitoefening, in de wet vastgelegd. Daarbij benoemt het nieuwe artikel 68a Faillissementswet welke gegevens door de curator mogen worden verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

Ingevolge art. 68 Faillissementswet is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. In het kader van de uitoefening van deze wettelijke taak is de curator veelvuldig belast met de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de persoonsgegevens betreffende de persoon van de bestuurder, de werknemers van de onderneming van de failliet of gegevens van klanten van de onderneming. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de wettelijke taakuitoefening van de curator geschiedt doorgaans op grond van art. 6 lid 1 onderdeel 2 en derde lid van de AVG. De curator is gedurende het faillissement verwerkingsverantwoordelijke. Deze verwerkingsverantwoordelijkheid behelst mede de verantwoordelijkheid over de beveiliging van de persoonsgegevens en de bewaring daarvan. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van deze verplichtingen.

Voorgestelde wijziging

De voorgestelde wijziging benoemt en verduidelijkt dat de curator bij de uitoefening van zijn wettelijke taken persoonsgegevens rechtmatig kan verwerken. In de loop der jaren is de taakuitoefening van de curator meeromvattend geworden, om welke reden de curator ook vaker te maken heeft met de verwerking van (meer) persoonsgegevens. De verduidelijking in de wet was dan ook gewenst vanuit de praktijk. In de voorgestelde wijziging wordt niet voorzien in een specifieke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens voor de bewindsvoerder in schuldsaneringen en surseance. Deze taakuitoefening sluit immers nog in voldoende mate aan bij de wettelijke omschrijving.

Art. 68a Faillissementswet

In art. 68a Faillissementswet wordt de taakuitoefening van de curator nader gespecificeerd, omdat de curator ook nummers die ter identificatie dienen van personen, zoals het bsn-nummer, moet kunnen verwerken. Hetzelfde geldt voor bijzondere categorieën persoonsgegevens of gegevens van strafrechtelijke aard. In het eerste lid wordt een algemene bepaling opgenomen waaruit blijkt dat de curator gegevens kan verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het beheer en de vereffening van de boel. In lid 2 wordt voorzien in een illustratieve, niet uitputtende lijst van feitelijke handelingen en rechtshandelingen die in ieder geval onder de taak van beheer en vereffening van de faillissementsboedel worden verstaan. In deze gevallen mag de curator persoonsgegevens verwerken. Een voorbeeld hiervan betreft het onderzoek naar eventuele onregelmatigheden in faillissement.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?